≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
 • Spedycja FeDex
 • Odbiór osobisty
 • Przedpłata na konto (proforma)
 • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Falowniki LG Serii iC5 - Programowanie Falowników

 

Oferta Falowników LG iC5:

 

Kliknij link poniżej, aby przejść do strony kategorii produktów w naszym sklepie i zobaczyć wszystkie dostępne falowniki LG serii iC:

 

Falowniki LG iC5

 

Porady i Instrukcje Programowania Falowników LG Serii iC5:

 

 

Porady Multimedialne:

 

 

Praca z nastawami fabrycznymi

 

Falowniki LG serii iC5 zostały ustawione przez producenta w taki sposób, aby zaraz po wyjęciu z pudełka i odpowiednim podłączeniu mogły z powodzeniem pracować w większości typowych aplikacji. Podłączając falownik zgodnie z poniżej zamieszczonym schematem uzyskamy następujące możliwości sterownia jego pracą, bez konieczności jakiegokolwiek programowania:

 • Uruchamianie silnika oraz zmiana jego kierunku obrotów za pomocą przełączników,
 • Zmiana prędkości obrotowej silnika, za pomocą umieszczonego na obudowie joysticka,
 • Możliwość zatrzymania pracy silnika, poprzez odłączenia napięcia na wyjściu falownika,
 • Kasowanie błędów powstałych podczas pracy falownika,
 • Pracę falownika z nadrzędną częstotliwością JOG, domyślnie ustawioną na 10Hz.

 

Schemat podłączenia falownika do pracy z nastawami fabrycznymi:

Schemat falownikia LG iC5 - praca z nastawami fabrycznymi

Domyślnie zaciski wejściowe P1...P5 pracują w trybie NPN, co oznacza że dane wejście jest aktywne wówczas gdy jest ono zwarte do masy. Poszczególne zaciski dla ustawień fabrycznych realizują następujące funkcje:

 • Zacisk P1 - praca falownika "do przodu",
 • Zacisk P2 - praca falownika "do tyłu",
 • Zacisk P3 - blokada pracy falownika - odcięcie napięcia na wyjściu falownika,
 • Zacisk P4 - kasowanie błędu falownika,
 • Zacisk P5 - praca falownika z częstotliwością nadrzędną JOG,

 

Ponadto dla ustawień fabrycznych falownika, jego maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 60Hz, zaś ustawienie falownika by pracował z częstotliwością wyższą wymaga jego programowania.

W górę.

 

Przywracanie nastaw fabrycznych

 

Za przywrócenie ustawień falownika do nastaw fabrycznych odpowiada parametr H93 - Powrót do ustawień fabrycznych. Parametr ten wykorzystuje się wówczas gdy zmieniono parametry falownika LG iC5, jednak w wyniku tych zmian napęd nie pracuje prawidłowo. H93 może przyjmować sześć wartości: - domyślnie jest on ustawiony na wartość "0", wówczas przywracanie nastaw nie jest aktywne, gdy zaś ustawimy jego wartość na 1, 2 ,3, 4 lub pięć uzyskamy następujące efekty:

 • Wartość 1 - wszystkie parametry zostaną przywrócone do nastaw fabrycznych,
 • Wartość 2 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy napędu,
 • Wartość 3 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy FU1 (parametry F),
 • Wartość 4 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy FU2 (parametry H),
 • Wartość 5 - do nastaw fabrycznych zostaną przywrócone parametry z grupy wejść/wyjść (parametry I),

 

Po przywróceniu nastaw parametr H93 falownika LG iC5 ponownie przyjmie domyślną wartość "0".

W górę.

 

Nastawa częstotliwości pracy falownika LG iC5 powyżej 60Hz

 

Domyślnie maksymalna częstotliwość wyjściowa falownika jest ustawiona na 60Hz, jeśli chcemy aby była ona wyższa, a tym samym by sterowany przez nasz falownik silnik obracał się z większą prędkością należy tą częstotliwość zwiększyć. Realizuje się to poprzez zwiększenie wartości parametru F-21 - może być on ustawiany w przedziale od 40 do 400Hz. Należy jednak pamiętać aby częstotliwość tę dobrać odpowiednio do możliwości technicznych posiadanego silnika.

W górę.

 

Sterowanie pracą falownika za pomocą klawiatury

 

Domyślne, przy pracy z ustawieniami fabrycznymi sterowanie pracą falownika odbywa się poprzez zacisku umieszczone na jego obudowie. Falowniki LG iC5 udostępniają również inne metody sterowania ich pracą - jedną z nich jest wykorzystanie umieszczonych na ich obudowie przycisków za pomocą których można uruchamiać i zatrzymywać falownik oraz joysticka, który będzie służył do zadawania częstotliwości pracy falownika. Aby uaktywnić ten tryb sterowania należy parametr "drv" (tryb sterowania napędem START/STOP) ustawić na wartość "0" (sterowanie START/STOP realizowane przez przyciski umieszczone na obudowie), a następnie parametr "Frq" ustawić również na wartość "0" (nastawianie częstotliwości odbywa się po przyciśnięciu przycisku ENTER, następnie wprowadza się określoną częstotliwość i zatwierdza ponownie naciskając przycisk ENTER) lub wartość "1" (po naciśnięciu przycisku ENTER częstotliwość może być płynnie regulowana za pomocą przycisków góra / dół).

W górę.

 

Wprowadzanie parametrów silnika podłączonego do falownika

 

W przypadkach gdy chcemy, aby falownik sterował podłączonym do niego silnikiem w trybie wektorowym, jak również wówczas gdy falownik pracuje w trybie skalarnym, lecz podłaczony do niego silnik charakteryzuje się mniejszą mocą niż znamionowa moc falownika należy w ustawieniach konfiguracyjnych falownika podać dane podłączonego silnika. Do wprowadzenia parametrów silnika podłączonego do falownka służą parametry z grupy funkcyjnej FU2 - a dokładnie parametry od H30 do H37. Poniżej wszystkie wspomniane parametry zostaną omówione:

 • Parametr H30 - moc znamionowa napędzanego silnika, którą należy odczytać z jego tabliczki znamionowej, dla falowników serii iC5 najmniejsz moc jaka może zostać ustawiona w tym parametrze to 0,2kW, zaś największa 2,2kW,
 • Parametry H31 - liczba biegunów napędzanego silnika - może być ustawiana w zakresie od 2 do 12, domyślnie ustawiona została wartość 4. Falownik wykorzystuje informację zawartą w tym parametrze do wyświetlania prędkości obrotowej silnika,
 • Parametr H32 - znamionowy poślizg silnika - od 0 do 10 Hz (domyślnie 2,33Hz) - wartość tę należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika, zaś gdy nie została ona tam umieszczona, można ją obliczyć ze wzoru,
 • Parametr H33 - znamionowy prąd silnika - może być ustawiany w zakresie od 1 do 50A (domyślnie 26,3A) - podobnie jak wartość mocy znamionowej tę wartość odczytujemy z tabliczki znamionowej silnika,
 • Parametr H34 - prąd silnika bez obciążenia - jest to prąd pobierany przez silnik pracujący ze znamionową prędkością obrotową bez podłączonego obciążenia - wartość ta może zostać zmierzona lub można przyjąć połowę wartości prądu podanego w parametrze H33,
 • Parametr H36 - sprawność silnika - możliwość nastawy do 50 do 100% - należy ją odczytać z tabliczki znaminowej lub karty katalogowej zastosowanego silnika - domyślnie w ustawieniach falownika została przyjęta wartość 87%,
 • Parametr H37 - bezwładność obciążenia - określa stosunek momentu bezwładności obciążenia do momentu bezwładności silnika, może przyjmować trzy wartości: 0 - mniej niż 10 razy, 1 - około 10 razy, 2 - więcej niż 10 razy,

Z tym artykułem związana jest porada multimedialna: Wprowadzanie parametrów silnika do falownika

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości za pomocą potencjometru umieszczonego na obudowie

 

We wpisie powyżej podany został sposób uruchamiania i zatrzymywania falownika za pomocą przycisków na nim umieszczonych i zadawania częstotliwości za pomocą joysticka. Falowniki LG serii iC5 oferują jednak jeszcze możliwość sterowania ich częstotliwością wyjściową za pomocą umieszczonego na obudowie potencjometru, aby aktywować ten sposób zadawania częstotliwości należy wartość parametru "Frq" ustawić na "2".

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości za pomocą zewnętrznego potencjometru

 

Kolejnym sposobem zadawania częstotliwości wyjściowej w falownikach LG iC5 jest wykorzystanie zewnętrznego potencjometru i podłączenie go pod zacisku falownika zgodnie ze poniższym schematem:

 

Schemat podłączenia zewnętrznego potencjometru do falownika LG iC5

Zewnętrzne zaciski potencjometru łączymy z zaciskami "VR" oraz "CM" falownika, zaś zacisk środkowy potencjometru łączymy z wejściem analogowym falownika "V1". W celu aktywacji tego sposobu zadawania częstotliwości wartość parametru "Frq" ustawiamy na "3" (Sterowanie napięciowe z zacisku V1 w zakresie  0-10V).

W górę.

 

Zadawanie częstotliwości za pomocą zadajnika prądowego CP-02

 

Falowniki serii iC5 posiadają oprócz analogowego wejścia napięciowego posiadają również analogowe wejście prądowe, które może służyć do zadawania częstotliwości wyjściowej falownika przy wykorzystaniu np. zadajnika prądowego CP-02. Cechą charakterystyczną zadajnika CP-02 jest łatwość jego podłączenia oraz niewrażliwość na polaryzację, co gwarantuje poprawność działania zadajnika bez względu na podłączenie przewodów.

Jeden z zacisków zadajnika łączymy ze stykiem "P24" falownika, zaś drugi z jego analogowym wejściem prądowym - zaciskiem "I". Parametr "Frq" ustawiamy na wartość - "4" (Sterowanie prądowe zaciskiem "I" w zakresie 4-20mA).

W górę.

 

Przypisanie częstotliwości do odpowiadającego jej napięcia/prądu

 

W przypadku gdy maksymalna częstotliwość wyjściowa falownika została zmieniona, według opisu zamieszczonego - tutaj i różni się od nastawy fabrycznej wynoszącej 60Hz, należy odpowiednio zmodyfikować parametry definiujące jaka częstotliwość odpowiada poszczególnym wartościom napięcia/prądu dla wejść analogowych.

Dla lepszego zobrazowania takiej sytuacji posłużę się następującym przykładem: dla analogowego wejścia napięciowego "V1" pracującemu w zakresie 0 - 10V domyślnie napięciu 0V odpowiada częstotliwość 0Hz, zaś napięciu 10V - częstotliwość 60Hz. W przypadku gdy maksymalna częstotliwość wyjściowa została zmieniona z wartości domyślnej (60Hz) np. na wartość 180Hz, a bez zmian pozostawione zostały by parametry opisane poniżej, w dalszym ciągu za pomocą potencjometru podłączonego do napięciowego wejścia analogowego "V1" możliwe by było jedynie ustawienie maksymalnej częstotliwości 60Hz.

Do poprawnej pracy wejść analogowych należy zatem ustawić następujące parametry:

 • Wejście analogowe "V0" (wejście trwale przypisane do potencjometru umieszczonego na obudowie) - ustawiamy wartość parametru "I5" na częstotliwość odpowiadającą częstotliwości maksymalnej podanej w parametrze "F21".
 • Wejście analogowe napięciowe "V1" - ustawiamy wartość parametru "I10",
 • Wejście analogowe prądowe "I" - ustawiamy wartość parametru "I15"

W górę.

 

Funkcje ochronne w falownikach LG iC5

 

W falownikach LG serii iC5 zostały zaimplementowane rozmaite funkcje ochronne mające za zadanie ochronę zarówno silnika, jak i samego przemiennika - są to m.in. elektroniczne zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz ochrona przez utykiem. Należy jednak pamiętać, że do prawidłowego działania niektórych funkcji ochronnych falowników jest konieczne wprowadzenie do pamięci falownika danych znamionowych podłączonego do niego silnika oraz że dla ustawień fabrycznych nie wszystkie funkcje ochronne są aktywne.

Poniżej znajduje się lista parametrów falownika, które odpowiadają za prawidłową pracę zaimplementowanych w nim funkcji ochronnych:

 • Parametr "F50" - wybór elektronicznego zabezpieczenia termicznego - "1" - włączenie ochrony silnika przed przegrzaniem,
 • Parametr "F51" - poziom elektronicznego zabezpiecznie termicznego dla 1 minuty - procentowa wartość parametru "H33" (znamionowy prąd silnika) nastawiana w granicach od 50 do 200%, przy czym nie może być niższa niż wartość nastwiona w "F52",
 • Parametr "F52" - poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej - podobnie jak parametr "F51", wartość tego parametru określa się jako procent znamionowego prądu silnika podanego w "H33". Wartość podana w "F52" nie może być wyższa niż ta zdefiniowana w "F51",
 • Parametr "F53" - metoda chłodzenia silnika - w parametrze tym należy określić czy nasz silnik posiada chłodzenie obce "1" czy jedynie chłodzenie własne "0",
 • Parametr "F54" - poziom alarmu przeciążenia - procentowa wartość prądu znamionowego silnika zdefiniowanego w parametrze "H33", przy której na wyjście wielofunkcyjne lub przekaźnikowe podawany jest sygnał alarmu przeciążeniowego. Wartość parametru "F54" może być nastawiana w granicach: 30 - 150%,
 • Paramter "F55" - czas trzymania alarmu przeciążenia - nastawa czasu w zakresie od 0 do 30 sekund przez który na wyjściu wielofunkcyjnym lub przekaźnikowym utrzymywany jest stan alarmu od przeciążenia,
 • Parametr "F56" - wybór wyłączenia od przeciążenia - parametr ten określa czy silnik ma zostać zatrzymany w przypadku wykrycia przeciążenia - "1" - tak, "0" - nie,
 • Parametr "F57" - poziom wyłączenia od przeciażenia - waratość prądu, po przekroczeniu której silnika zostanie zatrzymany (tylko w przypadku gdy parametr "F56" został nastawiony na wartość "1"). Wartość podana w parametrze "F57" jest procentem prądu znamionowego z zakresu 30 do 200%.
 • Parametr "F58" - czas opóźnienia wyłączenia od przeciążenia - czas nastawiany w zakresie od 0 do 60 sekund, po którym nastąpi zatrzymanie silnika, w przypadku przekroczenia wartości parametru "F57",
 • Parametr "F59" - wybór ochrony przed utykiem - nastawa z zakresu od "0" do "7", przy czym dla "0" ochrona przed utykiem nie jest aktywowana w żadnym przypadku, zaś dla "7" ochrona ta jest zawsze aktywna - tj. podczas przyśpieszania, pracy ciągłej i zwalniania,
 • Parametr "F60" - poziom ochrony przed utykiem - procentowa wartość prądu, która aktywuje ochronę przed utykiem. Wartość jest procentem parametru "H33" z zakresu od 30 do 150%.

W górę.

 

Określenie funkcji wyjścia cyfrowego i przekaźnikowego falownika

 

Falowniki serii iC5 firmy LG zostały wyposażone w wielofunkcyjne wyjście cyfrowe oraz wyjście przekaźnikowe, które mogą być wykorzystywane do informowania o wystąpieniu następujacych zdarzeń:

 • "0" - FDT1 - zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji (wartość podana w "I53" * 0,5) poniżej każdej czestotliwości krokowej, otwarcie następuje po przekroczeniu częstotliwości krokowej,
 • "1" - FDT2 - zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji ("I53" * 0,5) poniżej częstotliwości podanej w "I52", otwarcie następuje po przekroczeniu tej częstotliwości,
 • "2" - FDT3 - zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu połowy pasma detekcji ("I53" * 0,5) poniżej częstotliwości "I52", otwarcie następuje po przekroczeniu połowy pasma detekcji ("I53" * 0,5) powyżej "I52",
 • "3" - FDT4 - zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu częstotliwości "I52", otwarcie po przekroczeniu połowy pasma detekcji ("I53" * 0,5) poniżej "I52",
 • "4" - FDT5 - działanie odwrotne niż FDT4,
 • "5" - Wystąpienie przeciążenia falownika OL (przekroczenie wartości "F54" po czasie "F55"),
 • "6" - Przeciążenie falownika IOL,
 • "7" - Utyk silnika,
 • "8" - Zbyt wysokie napięcie zasilania falownika (OV),
 • "9" - Zbyt niskie napięcie zasilania falownika (LV),
 • "10" - Przegrzanie falownika (OH),
 • "11" - Zanik sygnału zadawania prędkości,
 • "12" - Praca falownika,
 • "13" - Zatrzymanie falownika,
 • "14" - Osiągnięcie częstotliwości zadanej przez przemiennik częstotliwości,
 • "15" - Szukanie prędkości,
 • "16" - Gotowość falownika (czekanie na sygnał startu),
 • "17" - Zadziałanie przekaźnika będu,

W celu ustawienia ustawienia informowania za pomocą wyjscia wielofunkcyjnego MO, o którymkolwiek z powyższych zdarzeń należy w wartości parametru "I54" (Określenie funkcji wyjście wielofunkcyjnego MO) wprowadzić odpowiednią wartość zgodnie z powyższą listą. Podobnie ma się sytuacja w przypadku wyjścia przekaźnikowe, wówcza odpowiedni parametr z powyższej listy należy wprowadzić jako wartość dla "I55" (Określenie funkcji wyjścia przekaźnikowego 30AC).

W górę.

 

Ustawienia falownika iC5 do pracy z wykorzystaniem protokołu MODBUS-RTU

 

Falowniki serii iC5, aby mogły pracować w sieci i komunikować się interfejs RS-485, z wykorzystaniem protokołu MODUBS-RTU muszą zostać doposażone w dedykowaną kartę roszerzeń.

Konfiguracja parametrów falownika do komunikacji z wykorzystaniem protokołu MODBUS-RTU:

 • Parametr "drv" - tryb sterowania napędem START/STOP - ustawiamy na wartość "3" - komunikacja poprzez RS-485,
 • Parametr "Frq" - metoda zadawania częstotliwości - ustawiamy na wartość "8" - komunikacja Modbus-RTU,
 • Parametr "I60" - numer falownika - ustawiamy na wartość unikalną dla każdego urządzenia pracującego w jednej sieci,
 • Parametr "I61" - prędkość transmisji - ustawiamy na jednakową wartość dla wszystkich urządzeń pracujących w sieci, dla typowych zastosowań można pozostawić wartość domyślną - 9600kbps - "3",

 

W górę.

 

Podłączenie zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LG IC5

 

Schemat podłączenia falownika LG serii iC5 z zadajnikiem ZAD-ECO-V2:

Schemat połączenia Zadanika ZAD-ECO-V2 z falownikiem LG iC5

 

Zgodnie z powyższym schematem układ łączymy w następujący sposób:

 • Zasilanie zadajnika - zaciski 1 i 2 łączymy z masą falownika (zacisk "CM") oraz ze źródłem napięcia +24V (zacisk "P24"),
 • Sygnał wyjściowy z zadajnika 0-10V (zacisk nr 3) łaczymy z wejściem analogowym napięciowym falownika (zacisk "V1"),
 • Wyjścia cyfrowe zadajnika - zaciski 4 i 5 łączymy z  wejściami cyfrowymi falownika "P1" - sygnał startu do przodu oraz "P2" - sygnał startu do tyłu,

 

Parametry falownika konfigurujemy w następujący sposób:

 • Tryb sterowania napędem "drv" - wartość "1" - sterowanie za pomoca zacisków: FX - załączenie pracy do przodu, RX - załączenie pracy do tyłu,
 • Metoda zadawania częstotliwości "Frq" - wartość "3" - sterowanie napięciowe zaciskiem "V1" w zakresie 0-10V,
 • Funkcja wejścia cyfrowego nr 1 "I20" - wartość "0" - FX - praca do przodu,
 • Funkcja wejścia cyfrowego nr 2 "I21" - wartość "1" - RX - praca do tyłu,

W górę.

 

Dobór filtrów oraz zabezpieczeń do falowników LG iC5

 

Tabel doboru filtrów wejściowych oraz zabezpieczeń falowników LG serii iC5:

Model falownika Moc Zabezpieczenie falownika Zabezpieczenie falownika
(kW) (A) (A)
SV004iC5-1 0,37 CNW 102/3 10A
SV008iC5-1 0,75 CNW 102/6 0A
SV015iC5-1 1,5 CNW 102/10 30A
SV022iC5-1 2,2 CNW 102/16 40A

W górę.

 

Podłączanie falownika LG iC5 do silnika

 

>

W górę.

 

Wprowadzanie parametrów silnika do falownika

 

W górę.

 

Współpraca falownika LG serii iC5 z przekaźnikiem czasowym

 

W górę.

 

Praca falowników LG iC5 z częstotliwościami krokowymi

 

W górę.

 

Podłączenie zadajnika ZAD-ECO-V2 do falownika LG iC5

 

W górę.

 

Współpraca falowników iC5 z zadajnikiem ZAD1/ECO

 

W górę.

 

Współpraca falowników iC5 z samoprzylepnym zadajnikiem prądowym ZAD-mA

 

W górę.

 

Funkcje ochronne w falownikach LG/LS iC5 - ochrona przed przegrzaniem

 

W górę.

 

Funkcje ochronne w falownikach LG/LS iC5 - ochrona przed przeciążeniem i utykiem

 

W górę.

 

Wymiana wentylatora chłodzącego w falownikach LG/LS iC5

 

W górę.

 

Instrukcje do pobrania:

Facebook